Turbo 043
ZZT
Lower State Of Consciousness
Front
Front

Release Date:

14/08/2007

ARTISTS:
ZZT

VIBES:
,

bom bom bom b0m
clap clap clap
woop woop
duh dah
bibum bibumm bummmmm

whhhhhaaaaaaaammmmmmm

weeee weeeee weeeee weeeeeeee
doum chak doum chak

evil evil evil

warrrrrrrrrrrrrrggggggggggggg

bink bonk
…..bink……….bonk…….b……i…….nk……..bo…….n……k….

BOM BOM BOM BOM

eeeeeEEEEEEeeeeeEEEEeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeee eeeee eeee
eeeeEEEeeeEEeeeEeeeeeeEeeEeeeeeEEEEEeeEeeeeeeEeeeeeeeeeEEeeeeeEee

clap clap clap clap clap clap cklap

eeeeee eeeee eeeee eeeEEee eeeeeE e eeeeeeeee eee

clap clap clap
donk donk donkd onk
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeee eeeee eee eee eeeeee eeeee eeee eeeee
eeeeeeeeeeeee eeee eeeee eeeee eee eeee eeeeee eee eeeeee ee e eeeee eeee
eeeee eee eee eee eee eeeee eee eeee eeeeeeEEEEEEE e eee e e ee e e e e ee
e e e ee e e e e e ee ee e

TTTTTOOOOOK TOOOOK

rEeeEeeeeEEeeEEEEeEEEEeeEeeeeEEeE TAK TAK TAK
eeeeEEEEeeeeeEee iiiiiiiiiiiiiiii

eeeee eeeeeeeEeeeeeEEeeeeeEEEEEeeeeEeeeeeeeee
TU RTI TUI TU TU

eweeeeeEeeeeeeeeeEeeeeeeeeeEEEeeeeeeeeeeeIIIIIIIIIII

SHISGH SISH SIHSHH SISH SUDH

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ee
boom boom

woooowowoowowoowoowooo

ZZT